Vejledninger

Her kan du læse svar på hyppigt stillede spørgsmål og finde en lang række links med relevant information:

INFO

Læs dette før jeres tid i Børnelægeklinikken:

Kære forældre,
vi glæder os til at modtage dit barn i Børnelægeklinikken og vil bestræbe os på at give jer et godt forløb. Vores målsætning er, at vi ikke slipper jer, før vi har en løsning på jeres barns problem.  Vi beder jer til gengæld om at være opmærksomme på betingelserne for jeres barns konsultation/konsultationstid hos Børnelægeklinikkens speciallæger. Konsultationerne er gratis, når dit barn har fået henvisning fra jeres egen læge, men udeblivelse udløser gebyr/egenbetaling. Husk derfor at aftale et tidspunkt, som I véd kan passe jer – så det ikke skal ændres igen.

  • Afbud/ændring gives i god tid pr. telefon allersenest den foregående hverdag inden kl. 09
  • Afbud kan ikke meldes pr. mail
  • Ved udeblivelse eller for sent afbud er der gebyr kr. 250
  • Akut opstået sygdom: Kontakt os FØR jeres konsultationstid
  • se yderligere detaljer nedenfor
Vedr. jeres tid i Børnelægeklinikken (inkl. om afbud/sygdom/udeblivelse)

Kære forældre,

vi glæder os til at modtage dit barn i Børnelægeklinikken og vil bestræbe os på at give jer et godt forløb. Vores målsætning er, at vi ikke slipper jer, før vi har en løsning på jeres barns problem.

Vi beder jer til gengæld om at være opmærksomme på betingelserne for jeres barns konsultation/konsultationstid hos Børnelægeklinikkens speciallæger, og de forudsættes bekendt på tidspunktet for aftalen:

Aftal et tidspunkt, som I véd kan passe jer – så det ikke skal ændres igen.

Mød frem til det aftalte tidspunkt; børnelægerne bestræber sig på, at der generelt ikke er unødig ventetid.

Afbud kan ikke meldes pr. mail (se dog særskilt nedenfor vedr. akut sygdom*)

HVIS der skulle opstå særlige forhold, der giver behov for at flytte tiden, skal det gøres hurtigst muligt, og medmindre der er helt særlige forhold, der gør sig gældende, skal en ændring af tiden gøres per telefon allersenest hverdagen inden før kl. 09. Vi gør dog opmærksom på, at ændringer generelt vanskeliggør planlægning og kan øge ventetiden for jer i forløbet.

*Evt. akut opstået sygdom hos jeres barn på konsultationsdagen eller andet akut uopsætteligt: Ring og drøft det med os før jeres konsultationstid, så finder vi en løsning.

Såfremt Børnelægeklinikken ikke akut kan nås pr. telefon, sendes med det samme en mail med besked om, at I forsøger at komme igennem til os; i meddelelsesfeltet anføres ”AKUT” og et telefonnummer, hvor I kan nås samt den akut uopsættelige situation.

Dagen før den aftalte konsultation modtager du en automatisk sms med påmindelse om tidspunkt for konsultation. Sms’en kan ikke besvares.

Konsultationerne hos børnelægerne er gratis, når dit barn har fået henvisning fra jeres egen læge – men vær opmærksom på, at du ved udeblivelse eller for sent  afbud selv er pligtig til at betale et gebyr på kr. 250,- iht. Overenskomst om Speciallægehjælp. Ved dobbelttid eller løbetest, er gebyret på kr. 500,-

Akut afbud eller akut flytning af tid
Spørgsmål: Mit barn er blevet syg – og vi har en tid i dag – Hvad gør jeg?
Svar: Ring til Børnelægeklinikken og drøft med børnelægen/sygeplejersken, hvad I gør. Vi vil muligvis kunne tilbyde jer at komme alligevel. Hvis der først er telefontid efter det tidspunkt, hvor jeres barn har tid – eller hvis det har vist sig helt umuligt at komme igennem på telefonen – så send straks en mail, hvor I i emnefeltet skriver: “AKUT sygdom, afbud”. Sygemelding efter det tidspunkt, hvor barnet har tid, betragtes som udeblivelse, medmindre der er tale om akut uopsættelighed (alvorligt/akut) – så husk at give besked 
Privatlivspolitik – persondataforordning

 En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. En privatlivspolitik for patienter kan f.eks. fremgå af speciallægepraksissens´ hjemmeside.

FAPS og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab har udarbejdet nedenstående skabelon, som børneungelæge speciallægepraksis har tilrettet, så oplysningerne stemmer overens med de konkrete forhold i klinikken.

FAPS og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab bærer intet ansvar for medlemmernes anven-delse af dette materiale og kan hverken gøres ansvarlige for fejl og mangler i indholdet eller for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og behov for opdatering deraf.

 

 

Privatlivspolitik for patienter

 

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med Børnelægeklinikkens undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler speciallæge Annebeth Rosenvinge, CVR 32619800 og speciallæge Peter Christiansen CVR 52540550 (herefter kaldet speciallægerne), en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan speciallægerne behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Speciallægerne indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

  • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og soci-ale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. 

    Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

  • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scan-ningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 

    Formål

    Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Min undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
  • Udarbejdelse af lægeerklæringer
  • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
  • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
  • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
  • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser, aktuelt febr 2018 ingen.
  • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
  • Afregningsformål
  • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databe-skyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-staltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til sy-stemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til indivi-der og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning 

    Frivillighed

    Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig per-sonoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle til-fælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

     

    Kilder

    I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. syge-huse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagen-de oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

    Videregivelse af personoplysninger

    Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

  • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
  • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Dan-ske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
  • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
  • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil hen-visningen er sendt.
  • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
  • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videre-gives oplysninger til de regionale afregningskontorer
  • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelsty-relsen via receptserveren
  • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
  • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
  • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber 

    Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

    Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

  • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives al-mindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
  • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den al-mindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sund-hedslovens kap. 9.
  • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregi-ves efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
  • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedssty-relsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisations-loven.
  • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
  • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
  • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslo-vens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsda-tabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som pa-tient.
  • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sen-des til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundheds-lovens kap. 9.
  • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
  • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående sam-tykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
  • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårø-rende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling ef-ter reglerne i sundhedslovens § 45. 

    Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på sam-tykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på sam-tykke.

    Brug af databehandlere

    Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Min databehandlere er p.t.

    1. MyClinic

    2. Danløn

     

    Opbevaringsperiode

    Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i mini-mum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at op-bevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatnings-sag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

    Dine rettigheder

    Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplys-ninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

    Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

     

    Kontakt

    Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på klinikken.

    Med venlig hilsen

    Annebeth Rosenvinge, spec.læge i pædiatri, PhD. og

    Peter Christiansen, spec.læge i pædiatri

    BØRNELÆGEKLINIKKEN

    Poul Ankers Gade 2, 1271  København K

    45 85 88 99    info@boernedoktor.dk    www.boernedoktor.dk

     

Dato: 1/5 2018

Blodprøver

Spørgsmål: Mit barn skal have taget blodprøver: Hvad gør jeg?
Svar: Tag på laboratoriet – blodprøverne er bestilt elektronisk. Du skal vælge et af KPLLs laboratorier; de findes i Pilestræde, København K (hovedlaboratoriet), Lyngby, Amager, Ballerup, Søborg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre ogTåstrup – se åbningstider, adresser mm. her:  https://www.regionh.dk/Sundhed/sygdom-og-behandling/blodprover/Sider/Adresser-og-%C3%A5bningstider.aspx . Tidsbestilling er ikke nødvendig for blodprøver – du og dit barn møder blot op i åbningstiden – og laboratoriet bestræber sig på, at børn prioriteres. Når du møder, viser du dit barns sygesikringskort, så véd laboranterne, hvilke prøver, der skal tages. Resultaterne på undersøgelserme bliver sendt til børnelægen, hvor du får dem ved den næste aftalte konsultation. Har du ikke fået en tid til dette, så book tiden hos os på 45 85 88 99

Medicin – recept
Spørgsmål: Børnelægen i børnelægeklinikken har ordineret medicin – men jeg fik ingen recept. Hvad gør jeg?
Svar: Din medicin er sendt til receptserveren på apoteket og kan afhentes på et hvilket som helst apotek i Danmark. Du skal bare have dit barns sygesikringskort med.
Røntgenbillede eller UL-scanning
Spørgsmål: Mit barn skal have foretaget røntgenbillede: Hvor foregår det – og hvordan får jeg tid?
Svar: Røntgenbilleder og ultralydsscanning foregår på en røntgenklinik, med mindre du har aftalt andet med børnelægen. Henvisningen er sendt elektronisk til røntgenklinikkernses centrale sted ’Henvisningshotellet’. Vælg frit en røntgenklinik, der passer jer med hensyn til sted og ledige tider; se listen nedenfor. Svaret på undersøgelsen bliver sendt til børnelægen, hvor du får det ved den næste aftalte konsultation. Har du ikke fået en tid til dette, så book tiden hos os på 45 85 88 99.

RØNTGENKLINIKKER

Røntgenklinikken Trianglen 5
Trianglen 5,2100 København Ø
Tlf. 35 26 71 06
www.trianglen5.dk
rtg@trianglen5.dk
Røntgen – Ultralydklinikken
H. C. Ørstedsvej 70, l.tv., 1879 Frederiksberg,
Tlf. 35 35 78 06
www.rtg-ultralyd.dk
Michael Bachmann Nielsen, overlæge, professor, dr.med., ph.d
Røntgenklinikken Christianshavns Torv
Torvegade 45,2.tv., 1400 København K .
Tlf. 32 57 68 34
www.chr-rtg.dk
chr.rtg@mail.dk
Røntgenklinikken Nørrevold
Nørregade 40,5.,
1165 København K.
Tlf. 33 93 17 46
www.noerrevold.dk/
mail@noerrevold.dk
Røntgenklinik
Toftegårds 7,2500 Valby
Tlf. 36 46 49 13
– – – – – – – –

 

Røntgen-Ultralydklinikken
Amagerbrogade 195, 2300 København S.
Tlf. 32 55 58 11.
www.amagerroentgen.dk
info@amagerroentgen.dk
Røntgen & Ultralyd
Frederikssundsvej 80 B, 2400 København NV
Tlf. 38 10 20 81
www.rtgklinik.dk
Frederiksstadens røntgen- og ultralydsklinik
Store Kongensgade 90 A, 1264 København K
Tlf. 33 13 43 26
www.frederiksstadensklinik.dk
Røntgen og Ultralydklinikken
Vester Voldgade 9,1552 København V.
Tlf. 33 13 45 47
rtg-vestervold@mail.dk

MRI Ultralyd- og røntgen-klinikken v.

Peter Bangs Vej 3, 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 87 03 95

www.roentgen-klinik.dk

Afføringsprøve
Spørgsmål:Mit barn skal have foretaget afføringsprøver: Hvordan gør jeg?
Svar: Afføringsprøver …..
Urinprøve
Spørgsmål: Mit barn skal have foretaget urinprøve: Hvordan gør jeg?
Svar: Har du fået udleveret prøvemateriale, kan du se i Vejledning til brug af Sarstedt Monovette urin analyse spoturin, Vejledning-til-brug-af-Sarstedt-Monovette-urin-analyse-spoturin …..
Links – om astma, allergi, priktest, kost, ernæring, hovedpine mm

ASTMA OG ALLERGI

Allergivaccination – Værd at vide – Læs pjece her

Astma-Allergi forbundet

Astma eller astmatisk bronchitis hos børn? Læs mere her
Astma-symptomer hos børn – hvilke og hvordan, læs mere her
Astma: Hvordan bruger jeg Turbuhaleren? Se video her

Fødevareallergi: Information – inkl. om diæter, se her

NES-spacer: Hvordan giver jeg mit lille barn medicin med inhalationsaerosol med spacer og maske? (Baseret på NES-Spacer), læs mere her
Peanutallergi – Vigtigt! – læs her

Priktest og blodprøver ved allergi: læs mere herSpirocort: Information om lægemiddel her
Spirocort Turbuhaler: Information om turbuhaler, medicinvejledning, brug; her – ses video om brugen her

KOST OG ERNÆRING

Diætister: Find din lokale i Hovedstaden her
Fødevareallergi: Information – inkl. om diæter, se her

HOVEDPINE
Hovedpine hos teenagere, gode råd, se her

Link vedr. utilsigtet hændelse

Ved ønske om indrapportering af en utilsigtet hændelse, kan du som patient eller pårørende få vejledning her

Se video

Forstå smerte og hvad der er at stille op